Ons droom: Om geesvervuld te leef na Bo, na Binne en na Buite!

Ons droom is gebaseer op Jesus se gebed in Joh. 17: 15-23:

   1. Jesus bid dat ons 'n gemeente sal wees wat God bo alles liefhet!

         1. Mense van die Woord/Bybel sal wees.
         2. God sal aanbid, loof en prys.
         3. Ons onsself sal gee as 'n offer.
         4. Ons ons dankoffers blymoedig sal gee.
         5. Ons eerstens deel is van die gemeente om te kan gee en nie om te kom kry nie.

   2. Jesus bid dat ons 'n gemeente sal wees wat soos 'n hegte familie in liefde na mekaar sal omsien.

         1. Mekaar sal liefhê en vir mekaar sal ruimte maak.
         2. Mekaar sal dien en bedien met ons gawes.
         3. Mekaar sal troos en bemoedig.
         4. Mekaar se laste sal dra.

   3. Jesus bid dat ons 'n gemeente sal wees wat werklik omgee vir alle mense.

         1. Mense se nood sal raaksien.
         2. Mense sal dien in liefde.
         3. Mense sal vertel van God se liefde.

Kernwaardes 

1.  Ons erken die Bybel as Woord van God en aanvaar die absolute gesag daarvan oor ons leer en lewe!

   2. Ons glo dat God een is en daarom is sy kerk een en ons is deel van sy een kerk in die wêreld.

   3. Ons glo dat alle lidmate vanuit die Woord bedien moet word om te groei en meer en meer te word en te wees soos Jesus.

   4. Ons glo dat alle lidmate geroep word om te dien met hulle gawes en passies en dat hulle toegerus moet word vir hulle dienswerk.

   5. Ons glo dat mense wat verlore is God se prioriteit is daarom gesoek en gevind moet word.

   6. Ons glo dat ons gemeente 'n geestelike tuiste vir alle lidmate moet wees en daarom maak ons ruimte en plek vir mekaar in die liefde van Christus.

   7. Ons glo dat die hart en kern van Christenwees bestaan uit 'n lewende liefdesverhouding met ons lewende Here.

   8. Ons glo dat ons verhouding met mense net so belangrik is as ons verhouding met God, daarom is ons 'n gemeente wat omgee vir mekaar en alle ander mense.

   9. Ons glo dat die kerk bestaan ter wille van die wêreld en die liefde van Christus dring ons om die nood van die wêreld raak te sien en daadwerklik te verlig.

  10. Ons glo aan uitnemendheid in alles wat ons doen, want dit is tot eer van God en tot inspirasie vir mense.

  11. Ons glo die erediens is die sentrum van gemeentewees vanwaar ons uitreik na mekaar en die wêreld.

  12. Ons erken die besondere pad van wonderwerke van genade wat God met ons gemeente geloop het en glo dat Hy in die toekoms groot dinge deur ons hier in Afrika en regoor die wêreld wil doen.